Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Ανοσοανεπάρκεια

Ανοσοανεπάρκεια, η έκπτωση της λειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος, που καθιστά τον οργανισμό ευπρόσβλητο στις λοιμώξεις και στον καρκίνο.

Όταν η άμυνα του οργανισμού είναι πεσμένη.

Η ανοσοανεπάρκεια, ICD-10 D84.9, χαρακτηρίζεται η έκπτωση της λειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος, που καθιστά τον οργανισμό ευπρόσβλητο στις λοιμώξεις και στον καρκίνο.

Ο όρος περιλαμβάνει ένα σύνολο νοσημάτων, τα οποία ανάλογα με την ηλικία, χαρακτηρίζονται από διαφορετικού βαθμού ανοσολογικό έλλειμμα, το οποίο μπορεί να εντοπίζεται στα Β-λεμφοκύτταρα, στα Τ-λεμφοκύτταρα, στα φαγοκύτταρα ή στο συμπλήρωμα.

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) οι ανοσοανεπάρκειες διακρίνονται σε :

•       Πρωτοπαθείς

•       Συνδυασμένες (φυλοσύνδετη, σωματική υπολειπόμενη, ανεπάρκεια απαμινάσης της αδενοσίνης, ανεπάρκεια της πουρινικής νουκλεοσιδικής φωσφορυλάσης, ανεπάρκεια των μορίων MHC-major histocompatibility complex-κύριο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας τάξης II, ελάττωση Β και Τ-κυττάρων, ελάττωση μητρικών ανοσοσφαιρινών)

•       Συνδεόμενες με άλλα σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας

•       Συνδεόμενες με συγγενή νοσήματα

•       Ανεπάρκειες φαγοκυτταρικής λειτουργίας

•       Ανεπάρκειες συμπληρώματος

Οι ανοσοανεπάρκειες μπορούν να διακριθούν πιο απλά, επίσης, σε πρωτοπαθείς ή συγγενείς (κληρονομικές) και δευτεροπαθείς ή επίκτητες, που είναι και οι πιο συνηθισμένες.

-Πρωτοπαθείς ή συγγενείς ανοσοανεπάρκειες

•       Ανεπάρκεια αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με αποτέλεσμα την ελαττωμένη παραγωγή κοκκιοκυττάρων ή λεμφοκυττάρων. Εδώ κατατάσσεται η βαριά μικτή ανοσοανεπάρκεια.

•       Ανεπάρκεια της φαγοκυτταρικής λειτουργίας. 

Εδώ συμπεριλαμβάνονται 

α) το σύνδρομο Chediak-Higashi, όπου τα λυσοσώματα δε συντήκονται με το φαγόσωμα 

β) η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, όπου παραλύει η οξειδωτική μικροβιοκτόνος διαδικασία και 

γ) η ανεπάρκεια του συστήματος της μυελοϋπεροξειδάσης

•       Ανεπάρκεια των παραγόντων του συμπληρώματος. Εδώ συγκαταλέγεται η ανεπάρκεια του αναστολέα της C1-εστεράσης του συμπληρώματος, που προκαλεί το κληρονομικό αγγειοοίδημα. Η ανεπάρκεια άλλων παραγόντων του συμπληρώματος αυξάνει την ευαισθησία σε λοιμώξεις από πυογόνους κόκκους και ναϊσσέριες, αλλά συμβάλλει και στην εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων.

•       Ανεπάρκεια της χυμικής ανοσίας. Εδώ συγκαταλέγονται η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία ή νόσος του Bruton, η εκλεκτική ανεπάρκεια κάποιας τάξης ανοσοσφαιρίνης (πολύ συνήθης είναι η εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA) και η παροδική υπογαμμασφαιριναιμία της παιδικής ηλικίας.

•       Ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας. Εδώ συγκαταλέγονται η θυμική απλασία ή σύνδρομο Di George, η ανεπάρκεια του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA-adenosine deaminaseαπαμινάση αδενοσίνης) και νουκλεοσιδική φωσφορυλάση (PNP-purine nucleoside phosphorylase-νουκλεοσιδική φωσφορυλάση πουρίνης), το σύνδρομο Wiskott-Aldrich και η τηλαγγειεκτασική αταξία.

-Δευτεροπαθείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες

 • Απώλεια ανοσοσφαιρινών
 • Κακοήθεις όγκοι και κυρίως τα λεμφώματα, η νόσος του Hodgkin, οι λευχαιμίες, το πολλαπλό μυέλωμα κ.λ.π.
 • Η χημειοθεραπεία που εφαρμόζεται για τη θεραπεία των κακοήθων νεοπλασμάτων καταστρέφει ταυτόχρονα και τα ταχέως διαιρούμενα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος
 • Η ακτινοβολία
 • Διάφορα χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και το νεφρωσικό σύνδρομο προκαλούν έκπτωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.
 • Διάφορες χρόνιες λοιμώξεις, όπως η φυματίωση και η λέπρα επηρεάζουν, επίσης. το ανοσοποιητικό σύστημα
 • Θεραπεία με φαινυδαντοϊνη (Dilantin)
 • Τα κορτικοειδή
 • Η θεραπεία με D-πενικιλλαμίνη (έλλειψη IgA)
 • Η σπληνεκτομή
 • Η κακή διατροφή και ο υποσιτισμός
 • Η λοίμωξη από τον ιό HIV, που προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS)

Αντιμετώπιση ανοσοανεπάρκειας

Η αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς ή συγγενούς ανοσοανεπάρκειας (SCID-Severe combined immunodeficiencyΣοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια) γίνεται κυρίως με μεταμόσχευση μυελού των οστών, η οποία είναι επιτυχής αν ο δότης είναι συμβατός ή από τον ένα γονέα μερικώς συμβατό.

Η μεταμόσχευση με μερικώς συμβατό δότη λέγεται haploidentical και αναπτύχθηκε από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη και από το Duke University Medical Center που έχει κάνει τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις παγκόσμια μέχρι τώρα.

Οι μεταμοσχεύσεις που γίνονται μέσα στο 1ο 3μηνο της ζωής έχουν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. 

Αν η ανοσοανεπάρκεια είναι γνωστή προγεννητικά μπορεί να γίνει μεταμόσχευση ενδομήτρια με μεγαλύτερη επιτυχία με τη χρήση αρχέγονων κυττάρων (αίμα ομφάλιου λώρου). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον έλεγχο των μοσχευμάτων να είναι ελεύθερα ιών (κυρίως, του ιού Epstein-Barr), γιατί μπορεί τα παιδιά αυτά να καταλήξουν λόγω λοίμωξης.

Πιο πρόσφατα προτάθηκε η γονιδιακή θεραπεία ως εναλλακτική λύση στη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αντικατάσταση του γονιδίου που λείπει από τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα με τη χρήση ιών ως μεταφορέων έχει δοκιμαστεί στη φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία ή νόσο του Bruton και στην ανεπάρκεια των ενζύμων απαμινάση της αδενοσίνης (ADA). Από το 1990 μέχρι το 2000 έγιναν ορισμένες επιτυχημένες τέτοιες προσπάθειες. Αυτές οι δοκιμές σταμάτησαν όταν αποκαλύφθηκε ότι δύο από τους δέκα ασθενείς σε μία μελέτη είχαν αναπτύξει λευχαιμία σαν αποτέλεσμα μεταφοράς από τον ιό φορέα ενός ογκογονιδίου. 

Τώρα οι προσπάθειες εστιάζονται στην μεταφορά και διόρθωση του υπεύθυνου για τη νόσο γονιδίου, χωρίς ταυτόχρονη μεταφορά και του ογκογονιδίου. 

Πάντως από το 1999 η γονιδιακή θεραπεία έχει αποκαταστήσει το ανοσοποιητικό σύστημα σε τουλάχιστον 17 παιδιά, με τις δύο πιο πάνω μορφές ανοσοανεπάρκειας.

Βιβλιογραφία

Παυλάτου Μ, Ανοσολογία, Εκδ. Λίτσας

Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατροφής για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε το Υψηλής Ποιότητας Συμπλήρωμα Διατροφής για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Iama Influenza EMEDI® 30 caps

Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για το ανοσοποιητικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για το ανοσοποιητικό σύστημα

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

HIV λοίμωξη και AIDS

Διατηρήστε υγιή τα ανοσοποιητικά σας κύτταρα

Αντιμετωπίστε τις μολύνσεις με φυσικό τρόπο

Πενικιλλαμίνη

Ανοσοενισχυτική θεραπεία για τον καρκίνο

Χρήσιμες πληροφορίες για το AIDS

Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα για να ζήσετε περισσότερο και καλύτερα

Οι τύποι καρκίνου που σχετίζονται με το AIDS

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα

Χρήσιμες πληροφορίες για τα θυμώματα

Διατροφή για ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα

Έλεγχος της ισορροπίας του ανοσοποιητικού συστήματος

Καντιντίαση

Υπογαμμασφαιριναιμία

Έτσι προκαλείται ο καρκίνος

Σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιούνται τα πεπτίδια

Τρόποι για να τονώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Ανάπτυξη κακοήθειας μετά από μεταμόσχευση οργάνων

Λοιμώξεις από πνευμονιόκοκκο

Νοσήματα ενδεικτικά πιθανού AIDS στα παιδιά

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΟστεοαρθρίτιδα
Επόμενο άρθροBosu
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι

Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι. Κρέμα βρώμης με γάλα αμυγδάλου, καραμελωμένο αχλάδι, αμύγδαλο φιλέ, κανέλα και σιρόπι σφενδάμου Κρέμα βρώμης με καραμελωμένο αχλάδι ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ 1...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ